добре дошли в уеб сайта на КОК "БОРУН"

Оценителски терминологичен речник

Терминологичен оценителски речник

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Настоящият оценителски терминологичен речник е създаден с цел систематизиране на наложилите се в оценителската теория и практика термини и опит да бъдат те дефинирани и разтълкувани, за да се облекчи работата на оценителите и ползвателите на оценки на независими оценители.

Ще трябва да се укажат и някои особености на този терминологичен речник .

1.Той обхаща не само понятията свързани с оценка на активи и на бизнеса, но и термини използвани в практиката на независимите оценители от  близки   системи от знания – юридически, икономически, финансови, счетоводни. При това са отчетени както националните, така и международно признатите норми залегнали основно в Международните стандарти за оценяване (изд. 2011 г), Международните стандарти за финансово отчитане и термини от добрата оценителска практика.  

2. В него са залегнали основните термини в Международните стандарти за оценяване, които са приети от Камарата на независимите оценители в България, като задължителни съгласно изискванията на Закона за независимите оценители.

3. Речникът има отворен характер т.е той трябва да се допълва и разширява, тъй като тепърва към МСО се очаква публикуването на Технически информационни документи – ТИД. Освен това сега публикувания превод на тези стандарти на български е с обща лексика и  грешки при определени термини и словосъчетания и при неговата корекция, вероятно ще се коригират и определени сега залегнали т ермини.

4. Оценителския терминологичен речник няма претенции на този етап за обхватност, като се разчита, че с активното участие на независимите оценители, той ще се попълни и доусъвършенства.

5. Надяваме се, че този оценителски терминологичен речник, ще даде мотивация за създаването на серия подобни речници в отрасловите направления на оценителската дейност (например в областта на оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и т.н.)

 

Настоящият речник е съставен от маг. инж. маг. ик. Румен Неделчев ©  – независим оценител,  

Правата на разпространение са на съставителя - маг. инж. маг. ик. Румен Неделчев ©.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg