добре дошли в уеб сайта на КОК "БОРУН"

Изменения в Международните стандарти за оценяване

 През 2017 година бяха приети и са в сила новите МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗДАНИЕ 2017 ГОДИНА. (МСО 2017) / INTERNATIONAL VALUATION SRANDARDS 2017
В тези нови стандарти, има редица важни промени, като основната промяна се състои в това, че в стандартите освен методологичните основи на оценяването са разгледани и въпроси от методичните основи на оценяването. Стандартите отново са групирани вместо в познатите три групи,  в две основни групи - Общи стандарти (базови стандарти) и Стандарти за активите. Отпаднала е групата на целевите стандарти в които влизаха МСО  300 Оценка за нуждите на финансовата отчетност и МСО 310 Оценка на права на недвижимо имущество за кредитиране под залог.   Към Общите стандарти освен досега познатите от изданията на МСО през 2011 и 2013 година стандарти МСО 101 , МСО 102 и МСО 103 са добавени МСО 104 и МСО 105. Стандартите за оценка на активите съдържат 6 стандарта. 
Общата структура на МСО 2017 година е :
Въведение / Introduction
Терминологичен речник / Glossary
Принципи в МСО / IVS Framework
ОБЩИ СТАНДАРТИ / GENERAL STANDARDS
МСО 101 Задание за оценка / Scope of work
МСО 102 Проучвания и съответствия / Investigations and Compliance
МСО 103 Изготвяне на доклад за оценка / Reporting
МСО 104 Бази на стойността / Bases of Value
МСО 105 Подходи и методи за оценяване / Valuation Approaches and Methods
СТАНДАРТИ ЗА АКТИВИТЕ / ASSETS STANDARDS
МСО 200 Бизнес и участие в бизнеса / Business and Business Interests
МСО 210 Нематериални активи / Intanglibe Assets
МСО 300 Машини и оборудване / Plant and Equipment
МСО 400 Права върху недвижими имоти / Real Property Interests
МСО 410 Имущество  за развитие / Development  Property 
МСО 500 Финансови инструменти / Financial Instruments
Показалец / Index
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg